دکتر مینا مهرنوش رئیس جدید اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

۱۴۰۱/۱۱/۰۶
از سوی هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در راستای اجرای ماده 26 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی دکتر مینا مهرنوش از تاریخ 1401/10/19 تا زمان برگزاری انتخابات به عنوان رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی منصوب گردیدند.در حال حاضر ایشان مدیر عامل شبکه حرفه ای کسب و کار (کسبینو) می باشند.

رزومه دکتر مینا مهرنوش