فراخوان ثبت نام در کارگروه فروش طلا در فضای مجازی

۱۳۹۷/۰۷/۲۴
درراستای اجرای تبصره ذیل ماده11 آئین نامه نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده12 قانون نظام صنفی) این اتحادیه در نظر دارد نسبت به تدوین ضوابط رسته فروش طلا در فضای مجاز اقدام نماید.
بدینوسیله از کسب و کارهای فروشنده طلا در فضای مجازی دعوت می شود در صورت تمایل به حضور در “کارگروه مشورتی فروش طلا در فضای مجازی” درخواست خود را در اسرع وقت به آدرس ایمیل info@ecunion.ir ارسال نمایند.